Hvor skal innovasjonsansvaret ligge? Hvordan velger dere hvilke initiativ dere prioriterer – og hvilke dere prioriterer bort? Hvordan følger dere opp innovasjonsarbeidet underveis og måler fremdriften og resultatene av de? Effektiv ressursallokering krever en bevissthet rundt denne type spørsmål. 

20-10 kan hjelpe dere tydeliggjøre organisering, beslutningsprosessene og -kriteriene for å sikre effektiv ressursutnyttelse og en balansert innovasjonsportefølje i tråd med deres ambisjoner og vekstmål.

​Etablere strukturer for effektiv styring av innovasjonsporteføljen


​Hvordan sikrer dere et tilstrekkelig stort tilfang av idéer inn i innovasjonsporteføljen? Hvordan evaluerer dere hvilke initiativ dere skal gå videre med? Hvem tar disse beslutningene?​​

Et styringssystem for innovasjon består av et enhetlig begrepsapparat for klassifisering av innovasjonsprosjekter og en beslutningsstruktur med tydelige roller og mandater for beslutninger gjennom innovasjonsprosessen, og er et virkemiddel for både kvalitet og tempo i gjennomføring.

​Definere mål og KPI-er for innovasjon


​Innovasjonsarbeid kan ikke måles etter de samme parameterne som den øvrige driften av selskapet. Det betyr ikke at arbeidet ikke bør måles.​

Et helhetlig innovasjonsregnskap består av Innovasjon KPI-er som sikrer både effektiv prosjektgjennomføring, kontroll med risiko og løpende evaluering av porteføljens sammensetning og gevinstene av investeringene dere gjør

Ønsker du å diskutere hvordan vi kan etablere strukturer for effektiv styring, måling og oppfølging av innovasjonsarbeidet hos dere?