Kickbox: Demokratisér innovasjon og slipp løs organisasjonens innovasjonskraft

I løpet av den siste tiden har jeg hatt samtaler med mange som har ansvar for innovasjon i sin virksomhet. Til tross for at disse virksomhetene skiller seg fra hverandre både i forhold til størrelse, bransjetilhørighet og konkurransesituasjon, er situasjonen i forhold til innovasjon fascinerende like. Samtlige har et brennende ønske om å øke virksomhetens satsing på innovasjon. De fleste går også så langt og sier at innovasjon er helt på toppen av ledergruppens agenda, og man føler et visst press på å være proaktiv i forhold til endringene deres bransje står ovenfor de kommende årene.

Til tross for disse anerkjennelsene er også utfordringene i disse virksomhetene påfallende like. For det første er det oftest ikke etablert en felles forståelse for innovasjon i virksomheten. Lederne har ikke en felles forståelse for hvorfor innovasjon er viktig, hvilke områder virksomheten søker etter innovasjonsmuligheter, eller hvilke typer innovasjon man ønsker. Det er også i svært liten grad etablert systemer eller rutiner for innovasjon, og de fleste innrømmer at det er for få ressurser som er dedikert til å arbeide målbevisst og strukturert med å skape ny vekst. Konsekvensene er at de kortsiktige driftsoppgavene hele tiden prioriteres mens de langsiktige utviklingsinitiativene settes på vent.

Som ekstern konsulent er det enkelt for meg å komme inn i en virksomhet og snakke om viktigheten av innovasjon. Det er lett for meg å få aksept for det idealbildet jeg skisserer som selskapet må strekke seg mot. Idealbildet er et helhetlig innovasjonssystem hvor innovasjonsarbeidet er tydelig forankret i virksomhetens mål og strategi, og som understøttes med en tydelig organisering av utviklingsarbeidet, fulgt av godt definerte innovasjonsprosesser og en kontinuerlig overvåkning av viktige KPI-er. «Dere bør bestrebe en innovasjonsportefølje med en 70-20-10 fordeling mellom ulike typer innovasjoner», sier jeg til mine kunder. Ingen har hittil sagt seg uenig i det.

Etter flere samtaler med de som sitter med et kommersielt ansvar har jeg derimot fått en større ydmykhet og forståelse for at det ikke alltid er like enkelt å følge de rådene jeg gir. Innovasjon er ukjent for mange og ofte forbundet med høy risiko og svært usikre gevinstestimater. Særlig hvis man ikke har noen etablerte strukturer eller prosesser for innovasjon i dag, er det mange utfordringer som står i veien fra å gå fra ingenting til å etablere et helhetlig system for kontinuerlig innovasjonsarbeid:

  • Det er for tidskrevende for sentrale nøkkelpersoner som skal møte kortsiktige resultatmål
  • Det går for lang tid før man ser resultater av innovasjonsarbeidet
  • Det er vanskelig å opprettholde interesse og engasjement hos nøkkelpersoner gjennom hele utviklingsprosessen

Med dette som utgangspunkt har jeg brukt den siste tiden til å utforske hvordan vi kan utvikle innovasjonsprogrammer som minimere inngangsbarrierene til innovasjon hos virksomheter som i dag har få eller ingen etablerte strukturer eller prosesser for denne type arbeid. I denne bloggposten vil jeg dele noen første tanker og et konkret konsept som har kommet ut av arbeidet hittil.

Hva kjennetegner suksessfulle innovasjonsprogrammer?

Harvard Business Review publiserte nylig resultatene fra en interessant studie av innovasjonsturneringer gjennomført i 154 ulike selskaper over en periode på fem år. I korte trekk analyserte de data som antall turneringer selskapene gjennomførte, hvor mange personer som på en eller annen måte engasjerte seg i disse turneringene, hvor mange idéer som ble generert, bearbeidet og til slutt besluttet å tas videre. Målet var å identifisere hvilke variabler som i størst grad påvirker selskapets innovasjonsevne, målt som antall idéer over antall aktive deltakere i innovasjonsturneringen.

Konklusjonen fra studien er hva som kjennetegnes suksessfulle innovasjonsprogrammer kan generaliseres til å gjelde alle typer av selskaper. Uavhengig av om det er et lite eller stort selskap, hvilken bransje man opererer i, eller hvilken type innovasjon man søker, er det særlig fire forhold som kjennetegnes suksessfulle innovasjonsprogrammer:

1.    Antall personer involvert i idégenereringen. Studien finner at en stor gruppe deltakere vil alltid generere flere idéer enn en liten gruppe mennesker – selv om den utvalgte gruppen er nøye utvalgt og består av de antatt beste innovatørene i selskapet. En etablert virksomhet har et privilegium ved at de kan dra nytte av den kollektive visdommen til medarbeiderne, og bør søke å maksimere denne i sitt innovasjonsarbeid

2.    Antall innovasjonsturneringer / -kampanjer som gjennomføres. Studien finner også at mengde ikke bare er viktig i form av antall mennesker som involveres i innovasjonsarbeidet, men også i form av hvor ofte virksomheten aktivt henvender seg til organisasjonen med konkrete utfordringer og problemstillinger de søker idéer til å løse. Hyppige innovasjonsutfordringer vil over tid styrke innovasjonskulturen i selskapet og bidrar til en jevn strøm av idéer inn i pipeline.

3.    Høyt medarbeiderengasjement gjennom hele prosessen. En vanlig praksis i mange virksomheter er at et fåtall nøkkelpersoner evaluerer idéene opp mot hverandre og beslutter hvilke man skal satse på videre. De potensielle fallgruvene som er knyttet til en slik modell vil være tema for en senere bloggpost. Studien jeg her refererer til konkluderer med at det er ønskelig å involvere så mange som mulig i arbeidet med å evaluere og forbedre idéene etter hvert som de modnes.

4.    Mangfold av deltakere i innovasjonsarbeidet. Den siste suksessfaktoren som studien peker på er sammensetningen av mennesker som er involvert i prosessen. I de mest vellykkede innovasjonsprogrammene bidrar mennesker fra ulike deler av organisasjonen i prosessen, og særlig gjelder det mennesker som sitter nærmest verdiskapingen; produksjonsarbeidere, kundebehandlere, selgere, og lignende

Lærdommene fra denne studien tilsier at det opprinnelige spørsmålet må nyanseres noe. For å hjelpe virksomheter med å komme i gang og lykkes med innovasjon handler det ikke bare om å lage et konsept som reduserer inngangsbarrierene for å komme i gang, men også være et program som på en ressurseffektiv måte tilrettelegger for høy deltagelse, engasjement og hyppig gjennomføring.

«Kickbox»: Et utprøvd konsept for å aktivere entreprenørskap i organisasjonen

Når man begynner å søke etter løsninger på konkrete problemstillinger som dette er erfaringen ofte at smarte mennesker har vært i samme situasjon som deg tidligere. Dette var også tilfelle denne gangen.

I 2013 lanserte Adobe konseptet «Kickbox» som skulle utvikle seg til å bli et av verdens mest suksessfulle innovasjonsprogrammer. I korte trekk er dette et konsept hvor Adobe tilrettelegger for at hvem som helst i organisasjonen blir satt i stand til å arbeide selvstendig og strukturert med innovasjon.

Konseptet er bygd rundt en fysisk rød boks som enhver medarbeider i organisasjonen kan motta. På utsiden ser det ikke ut som noe mer enn en enkel pappeske, men på innsiden finner du alle de nødvendige hjelpemidlene for å ta en idé og validere dens kundebehov og markedspotensial; de nødvendige prosesser og verktøy for at den enkelte medarbeider på egen hånd kan navigere seg gjennom innovasjonsløpet. I tillegg følger det et kredittkort med $1000 som medarbeideren kan velge å bruke slik man selv ønsker – uten at noen stiller spørsmål eller forventer resultater.

Konseptet skiller seg markant fra andre innovasjonsprogrammer ved at man slipper alle tradisjonelle styringsmekanismer og lar enhver medarbeider forfølge den idéen de selv brenner for. Med dette endrer Adobe fokuset fra å skape innovasjoner til å skape en hær av innovatører i selskapet. Nøkkelen er å fjerne alle barrierer for at den enkelte medarbeider kan drive med innovasjon og deretter gi dem frihet til å gjøre slik de selv mener er best. På den måten tilrettelegger de for både høy deltakelse og involvering fra alle deler av organisasjonen. Gjennom å gi medarbeiderne mulighet til å forfølge de idéene de selv brenner for, legger man også grunnlaget for et høyt medarbeiderengasjement gjennom hele prosessen. I sum leverer derfor konseptet opp til alle de fire suksessfaktorene nevnt over.

Erfaringene med konseptet viser også formidable resultater. Hittil har rundt 1500 medarbeidere i Adobe har satt i gang sine egne innovasjonsinitiativ. På den måten har Adobe økt antall idéer testet fra en håndfull til over 1000 idéer årlig – til en lavere kostnad enn tidligere praksiser.

Figuren under viser andelen av idéer som går gjennom de seks fasene i prosessen hos Adobe. I rene tall har har 20-30 idéer vist nok potensial til at de har blitt støttet med ytterlige investeringer – blant disse er programmet Adobe Knowhow.

Andre tilpasninger av konseptet, eksempelvis fra Cisco, viser til tilsvarende positive effekter; «Kickbox» fjerner barrierene for innovasjon og bidrar til et høyt medarbeiderengasjement som setter innovasjonsporteføljen i høygir. Samtidig styrkes organisasjonens innovasjonskapabiliteter parallelt med at konkrete idéer utvikles, testes og forkastes eller videreføres.

Hvordan komme i gang med «Kickbox» i egen organisasjon

«Kickbox» passer for alle selskaper – store og små på tvers av industrier. Konseptet er lisensiert under Creative Commons og ligger derfor åpen for alle som vil tilpasse konseptet til sin egen virksomhet. Alt du trenger å gjøre er å laste ned pakken, tilpasse denne til din egen virksomhet, og kaste deg ut i det. For å hjelpe deg komme i gang vil jeg likevel anbefale et par små steg for å tilrettelegge for suksessfull gjennomføring:

1.    Bygg støtte. Man trenger verken mye penger eller et stort team for å lansere Kickbox i egen organisasjon, men det vil være tøft å gjøre det helt alene. Jo mer støtte du klarer å få fra ledere og nøkkelpersoner i organisasjonen, jo enklere vil det være å gjennomføre. I tillegg trenger dere en som kan administrere gjennomføringen og følge opp ved behov.

2.    Sett mål og retning. Ikke alle innovasjoner er nødvendigvis verdifulle innovasjoner for din virksomhet. Bli enig om hvilke områder dere søker innovasjon, hvilken type innovasjon dere søker og hva som er målsetningene med å lansere innovasjonsprogrammet

3.    Gjennomfør en pilot. Istedenfor å gjøre en fullskala lansering med det samme, start i det små og bygg suksesshistorier raskt.

4.    Velg en dato for pilotlansering. Ikke overtenk det. Bare velg en dato nært frem i tid. Dere lærer ingenting før dere setter i gang. Konseptet har blitt utviklet, testet og justert gjennom mange iterasjoner allerede, så ikke vær redd for å hoppe i det.

Selv har jeg utviklet en norsk versjon av «Kickbox» for å gjøre det enda enklere å komme i gang med innovasjon. Du må også gjerne kontakte meg hvis du vil diskutere dette nærmere, eller hvis dere gjennomfører på egen hånd og vil dele deres erfaringer.

Lykke til med første steget for å etablere et helhetlig innovasjonssystem i din virksomhet!